Вещи, которыми стоит поделиться!
Start Page Конспекти урок в по навчанню д тей вим рювання умовними м рками


Конспекти урок в по навчанню д тей вим рювання умовними м рками


Одиниця контролю: діалог, складений двома учня­ми чи учнем і вчителем. Для успішності контрольно-перевірної діяльності вчителю важливо глибоко осмислити кожну навчаль­ну тему, продумати способи виділення в ній основ­них елементів знань, якими зобов'язані оволодіти наймолодші школярі. Учитель повинен систематично до наступного уроку перевіряти та оцінювати якість виконання письмової роботи учнями, оскільки це дає йому мож­ливість визначити рівень їхніх знань, умінь і навичок і планувати навчально-корекційну роботу на діагно­стичній основі. Такий підхід до перевірки учнівських зошитів потребує повторного їх перегляду. Емоційні переживання, фіксуючись на засвоєнні знань, сприяють тому, що саме цей процес стає зна­чущим для дитини. З української російської мови, математики, оз­найомлення з навколишнім світом та природознавст­ва, з курсу "Я і Україна" у 1—4 класах можна вико­ристовувати додаткові зошити з друкованою основою, що разом з підручником становлять єдиний навчальний комплект. Виявляє повне розуміння прочита­ного дає правильні відповіді на всі запитання до тексту, в тому числі й етнокультурознавчого характеру. Усе це підвладне оцінці, якщо вчитель управляє навчанням з позиції перспектив розвитку учня, пізнавальних можливостей, розглядає невдачі як закономірне явище, зумовлене необхідністю вдос­коналювати знання. Обсяг тексту визначається так, щоб час його озвучення учнем з нормативною швидкістю дорівнював 1—2 хвилини. Загалом розуміє предметну сторону змісту факти, події , але не завжди усвідо­млює, як вони пов'язані між собою Достатній 7 Темп і спосіб читання відповідають еталону, учень припускається кількох орфоепічних помилок, в окремих ви­падках не розуміє лексичного значення слів, вжитих у переносному значенні. Наступний успіх і відповідна оцінка пов'язані з позитивними емоціями. Отже, поняття компетентності не зводиться тільки до знань і нави­чок, а належить до сфери складних умінь і якостей особистості. Ця перевірка має бути індивідуальною. У класному журналі на кожний вид перевірці відводиться окрема колонка: "аудіювання", "діалог", "усний переказ" чи "усний твір", "читання", "письмо­вий переказ", "диктант", "мовна тема" три колонки , "контрольне списування", "ведення зошитів". Перевіряються вміння: розпізнавати вивчені мовні явища; групувати, класифікувати; сполучати слова, доповнювати, трансформувати речення, добираючи належну форму слова, потрібну лексему, відповідні засоби зв'язку між частинами ре­чення в групі пов'язаних між собою речень тощо; — розуміти значення мовних одиниць та особли­востей їх використання в мовленні. Запис дати і виду роботи розміщують посередині робочого рядка, наприклад: 12 квітня Класна робота. Письмову роботу над помилками виконують у зо­шитах для контрольних робіт після їх перевірки, а продовжують закріпленням правильних написань, дій на наступних уроках у робочих зошитах. Важливо, щоб обрані критерії не були складними, мали однакову форму чи показник словесний або цифровий. Школяр виявляє достатнє розуміння фактич­ного змісту тексту. Школярі зобов'язані бережливо використовувати зошит, не починати новий зошит, доки не списано попередній, користуватися обгортками бажано поліетиленовими , не бруднити сторінок, не вирива­ти листків. На кінець 1-го року навчання визначають рівні сформованості навичок письма за такими критеріями: Рівні Критерії Початковий Пише всі букви. Критерії оцінювання читацьких умінь та розуміння прочитаного Клас Рівень Бали Критерії оцінювання 2 3-4 Початко­вий — 1-3 Учень читає тихо, недочитує за­кінчення окремих слів, перекручує слова, наявні паузи, поскладове чи­тання, не вміє інтонувати речення, допускає низку помилок у вимові слів, наголошуванні. Оцінки накопичуються в окре­мих колонках журналу, не позначених датою. Аудіювання слухання, розуміння прослуханого Перевіряється вміння вислухати незнайомий текст і зрозуміти його зміст, основну думку, образний вислів та ін.


Самостійна робота, як правило, короткотривала і використовується під час поточного контролю.


Перевірку слід закінчувати роботою над помилка­ми колективною чи самостійною. Не розуміє значення багатьох слів. Те саме стосується і монологічно­го висловлювання, з тією різницею, що завдання пропонують окремому учневі. Поточну перевірку навички читання мовчки доцільно проводити, починаючи з 3 класу. Одиниця контролю: діалог, складений двома учня­ми чи учнем і вчителем. Запис математичних завдань слід розпочинати на другій повній клітинці зверху та другій клітинці від поля чи згину сторінки зошита. Наприклад, учень, який правильно вибрав відповіді у всіх 4 завданнях 8 балів і дібрав прикла­ди на 3 з них 3 бали , одержує 11 балів. Учитель повинен ознайо­мити учнів з алгоритмами побудови відповіді, що значною мірою підвищить культуру їхнього мовлення. Виведення підсумкового бала за семестр рік Підсумковий бал виставляється наприкінці кожно­го семестру року. Учень усвідомлює фак­тичний зміст будь-якого програмово­го тексту, але неповно розуміє його основний смисл. Це ускладнює усвідомлення ними мети виразного читання, яка стає доступною учням лише завдяки спеціальному аналізу.

Some more links:
-> ответы билеты по математике по эге
Обсяг тексту для списування та диктанту Клас 1 варіант II варіант Списування Зорово-слуховий диктант Списування Зорово-слуховий диктант 3 4 35—45 слів 45—55 слів 30—40 слів 40—50 слів 30—40 слів 40—50 слів — — Оцінювання здійснюється на таких підставах: — орфографічні та пунктуаційні помилки вважа­ються однаково вагомими; — помилка в тому самому слові, яка повто­рюється у диктанті кілька разів, вважається однією помилкою; помилки на одне правило, але в різних словах, вважаються різними помилками; — розрізняють грубі та негрубі помилки: дві негрубі вважають однією помилкою перелік негрубих помилок визначається програмою з відповідної мови ; — п'ять виправлень неправильне написання на правильне прирівнюються до однієї помилки; — орфографічні та пунктуаційні помилки на не­вивчені правила виправляються: під час оцінювання списування їх враховують, під час оцінювання зорово-слухового диктанту — не враховують.
-> по поэме яныша ялкайна сочинение по родному литературу
конспекти урок в по навчанню д тей вим рювання умовними м рками -> ответы на билеты категорий c d
Припускається 6 і більше помилок на перестановку, заміну складів, звуків, слів, помилки у наголошуванні слів.
-> видео уроки начинающиму трейдеру
Перевіряються уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, написання яких діти запам'ятовували, правильно оформляти роботу, вживати розділові знаки від­повідно до опрацьованих правил.
-> иррациональное число презентации
У 1-му класі розв'язання задачі учні записують у вигляді виразу.
->SitemapКонспекти урок в по навчанню д тей вим рювання умовними м рками:

Rating: 100 / 100

Overall: 80 Rates